О Б Я В Л Е Н И Е № 31 /26. 08. 2021год.

26/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 31 /26. 08. 2021год.
     Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-753/25.08.2021г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на К. К. К  да възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на дворно място, съставляващо имот №103 в кв. 13 с отредени УПИ VIII-103 и IX-103 от Кадастрален и регулационен план на с. Нова Черна, одобрен със Заповед №44/ 25.02.199г год.
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан