О Б Я В Л Е Н И Е №  30 /20.08. 2021год.

20/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№  30 /20.08. 2021год.
     Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-741/20.08.2021г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Р.Р.Б.  да възложи изработване на:   
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на: 
- от Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950г. ( в частта за дворищната регулация) - УПИ ХVІ–275,  кв. 25;
- от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Пожарево, одобрени със Заповед №РД-18-267/14.09.2020г. на ИД на АГКК гр. София  - имот с идентификатор №57090.501.275; 
- от ПУП - План за улична регулация (ПУР), одобрен с Решение №261 / Протокол №21 / 24.02.2021г. на Общински съвет Тутракан - кв.25, поземлен имот №275.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан