О Б Я В Л Е Н И Е № 29/17. 08.2021год.

17/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 29/17. 08.2021год.

Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ , съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е дадено разрешение със Заповед № РД-04 - 726/13.08.2021г. на Кмета на Община Тутракан да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ИПР/ в обхват на имот 116, УПИ IХ- 116, частично за УПИ VIII-117 и УПИ Х-91 в кв.5 от действащия Кадастрален и регулационен план на с. Търновци, одобрен със Заповед № 3649 /05.07. 1955г.
За имот №116 да се отреди УПИ, като вътрешните регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота) да бъдат поставени в съответствие с границите на имота.   
    Съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
 
                 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан, 
съгласно негова Заповед №РД-04-727 от 16.08.2021г.