ЗАПОВЕД №-РД-04-792 /07.09.2021 г., Относно: публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1 кв. м., част от терен - частна общинска собственост, находящ се в с. Старо село

7/9/2021