Съобщение за повторен търг

27/8/2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
    
 
                На основание чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество/НРПУРОИ/, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет гр. Тутракан и предвид справка с изх. № ОС-07-1036/26.08.2021 г., че няма постъпили документи за участие, Община Тутракан съобщава, че публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, за срок от 5/пет/ стопански години,/ считано от 01.10.2021 г. до 30.09.2026 г., както следва:
                        Таблица 1
 
Землище
Поземлен имот №
Местност
Площ/
Дка
Кат.
Първоначална
Годишна наемна цена/дка
Годишна наемна цена за имот
Депозит
за
участие
 
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1.
Тутракан
73496.2.52
Калимок
19,097
6
50,00 лв
954,85 лв.
95,49 лв.
2.
Тутракан
73496.32.94
Фотула
19,624
5
60,00 лв
1177,44 лв.
117,74 лв.
3.
Тутракан
73496.32.97
Фотула
25,631
5
60,00 лв
1537,86 лв.
153,79 лв.
4.
Антимово
00494.9.121
Керез кулак
16,806
5
60,00 лв.
1008,36 лв.
100,84 лв.
5.
Антимово
00494.9.65
Шейтан кулак
47,395
4
60,00 лв.
2843,70 лв.
284,37 лв.
6.
Антимово
00494.9.119
Керез кулак
6,602
5
60,00 лв.
396,12 лв.
39,61 лв.
7.
Царев дол
78118.10.64
Софийци
3,553
1
60,00 лв
213,18 лв.
21,32 лв.
8.
Пожарево
57090.12.6
Чобанов кулак
7,002
4
60,00 лв
420,12 лв.
42,01 лв.
9.
Пожарево
57090.17.4
Пожаревски къмпинг
21,007
4
60,00 лв
1260,42 лв.
126,04 лв.
10.
Пожарево
57090.38.1
Новите места
31,004
4
60,00 лв
1860,24 лв.
186,02 лв.
11.
Шуменци
83524.50.133
Каракуш кулак
5,533
3
60,00 лв.
331,98 лв.
33,20
се обявява за непроведен.
Повторния търг да се проведе на 03.09.2021 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община Тутракан, ул.„Трансмариска” № 31, при същите условия, обявени в заповед РД-04-721/11.08.2021 г.
Стъпката за наддаване е в размер на 10% от обявената първоначална годишна наемна цена/дка, за всеки имот от колона 6.
Депозит за участие в повторния търг – Депозитът, в размер на 10% от годишната наемна цена за всеки имот, подробно описана в колона „8 – Депозит за участие” на Таблица 1 от настоящото съобщение, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN: BG94 CECB 97903347458500, BIC: CECBBGSF в ЦКБ АД, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 30.08.2021 г. до 16:00 часа на 02.09.2021 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 31 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан -  http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от  Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая №31 на Община Тутракан) в срок от 30.08.2021 г.  до 16.00 на 02.09.2021 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет лева) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-721/11.08.2021 г.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРНИЯ ТЪРГ: до 16.00 ч. на 02.09.2021 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 31.