О Б Я В Л Е Н И Е    № 28 / 09 .08. 2021 год.

12/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 28 / 09 .08. 2021 год.
 
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересува-ните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за обект: ”Довеждащ водопровод от водоем ( резервоар) в ПИ 06389. 20.168 до система за напояване в ПИ 06389.1.42, от КККР на с. Бреница, м. Аланджика”, З-ще с. Бреница, общ. Тутракан ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
            ПУП–ПП е изработен върху одобрената кадастрална карта за трасе на частен довеждащ водопровод с диаметър максимум ф 200 от водоем /резервоар/ в ПИ 06389.20.168 до система за напояване в ПИ 06389.1.42 във вариант1. С проекта са определени засегнатите поземлени имоти от избраното трасе. Като всички засегнати територии са общинска собственост.
            Възложител на проекта е :“Земеделски производител Красен Добрев Събев“.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан, ул. ”Трансмариска” №31, стая №13, ет. ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                  
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-708 от 03.06.2021г.8
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦГ/ТД