О Б Я В Л Е Н И Е № 27/ 09.08.2021год.

12/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 27/ 09.08.2021год.
 
 
 
 
Община Тутракан, на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ , съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е дадено разрешение със Заповед № РД-04-698/ 30.07.2021г. на Кмета на Община Тутракан да се възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ИПР/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.501.2142 по Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София; ПИ №501.2036 в кв.89 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан.
Съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
 
 
 
 
 
 
                
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-708 от 03.08.2021г.
 
 
 
 
Съставил: ______________   / Т. Димитрова, гл. спец. ”ГК”,  Дирекция ”ИООС”/
 
 
 
 
 
 
ЦГ/ТД