О Б Я В Л Е Н И Е №26/ 09.08. 2021 год.

12/8/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№26/ 09.08. 2021 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че  със Заповед № РД-04-696/30.07.2021г. на Кмета на Община Тутракан е дадено разрешение да се възложи изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на урегулиран поземлен имот – УПИ ХІ–3451 и ПИ 501.2036 в кв.34 от План за улична регулация на гр. Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год. на Общински съвет гр. Тутракан; поземлени имоти с идентификатори 73496.501.3451 и 73496.501.2036 по Кадастрална карта на гр. Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6 / 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София.
 
 
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-708 от 03.08.2021г.