О Б Я В Л Е Н И Е  № 25 / 26.07. 2021год.

29/7/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 25 / 26.07. 2021год.
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 362 по Протокол № 28 от 22.
07.2021год., ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на „ЗП-Красен Добрев Събев“  да възложи изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН (ПП) ЗА ОБЕКТ: ”ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОЕМ ( РЕЗЕРВОАР) В ПИ 06389.20.168 ДО СИСТЕМА ЗА НАПОЯВАНЕ В ПИ 06389.1.42, ОТ КККР НА С. БРЕНИЦА, М. АЛАНДЖИКА ”, З-ЩЕ С БРЕНИЦА, ОБЩ.ТУТРАКАН ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия)  – ВАРИАНТ 1 на трасето.
 
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
                                
         
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан