Съобщение за повторен търг-...4.128,Р-е № 326

22/7/2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
            На основание чл. 69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 758 по Протокол № 54 от 28 март 2019 г. на Общински съвет гр. Тутракан и предвид справка с рег. № ОС-07-738/22.07.2021 г., че няма постъпили документи за участие, Община Тутракан съобщава, че публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 73496.4.128 с площ от 13 560,00 кв.м. с НТП: „Друг вид трайно насаждение”, категория на земята: V/пета/, местност „Баша” по кадастралната карта на гр. Тутракан, одобрена със заповед № РД-18-6/04.02.2008 г., при граници и съседи: 73496.4.124 и 73496.4.130, съгласно АОС № 467/31.03.2009 г., се обявява за непроведен.
Повторния търг да се проведе на 29.07.2021 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община  Тутракан, ул. „Трансмариска” № 31, при същите условия, обявени в заповедта по чл. 64 от НРПУРОИ.
Начална тръжна цена – 16 496,00 лв./шестнадесет хиляди четиристотин деветдесет и шест лева/.
Стъпката за наддаване е в размер на 2 000,00 лв. /две хиляди лева/.
Депозит за участие в повторния търг от 1 000,00 лв. /хиляда лева/ се внася по банкова сметка на Община Тутракан IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 26.07.2021 г. до 16:00 часа на 28.07.2021 г.
Кандидатите могат да извършват оглед на имота след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 31 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
Заповедта за откриване на търга и тръжната документация са достъпни на официалната интернет страница на Община Тутракан - http://tutrakan.egov.bg/TUTRAKAN/home.nsf/pages/bg/NT0000A216?OpenDocument.
В случай, че заинтересованите лица желаят да получат тръжната документация за участие в търга лично, на хартиен носител, същите могат да ги получат от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” (Стая № 31 на Община Тутракан) в срок от 26.07.2021 г. до 16:00 на 28.07.2021 г., срещу сумата от 12,00 лева (дванадесет) с ДДС, платими на касата към „Информационен център” при Община Тутракан или по банков път, по сметка на Община Тутракан, изрично посочена в Заповед № РД-04-609/06.07.2021 г.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОВТОРНИЯ ТЪРГ: 16:00 ч. на 28.07.2021 г. (в „Информационен център” при Община Тутракан) в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се отбелязва името (фирмата) на участника и цялостното наименование на обекта, предмет на търга.
Допълнителна информация можете да получите на http://tutrakan.egov.bg, както и на тел: 0866/60628 или на място в Община Тутракан - стая № 31.