Заключителна пресконференция по „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“

21/7/2021
Община Тутракан Ви информира
 
На 27.07.2021 г. от 10:30 часа в местността „Баша”, източно от ул.”Рибарска”, поземлен имот №73496.506.9, ще бъде открита на градска пречиствателна станция за отпадъчни води, а от 11:30 ч. в Обреден дом -  ул. „Дим. Благоев “ 9 ще се проведе заключителна пресконференция по „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.
Обща стойност на проекта: 32 347 993,80лв.
Кохезионен фонд: 19 274 145,60лв.
Национално съфинансиране: 3 401 319,81лв.
Собствено съфинансиране: 9 672 528,39лв.
 
Този документ е създаден в рамките на проект „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационната мрежа в гр.Тутракан по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-1.009-0002-C01/04.04.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПОС 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020г."