С Ъ О Б Щ Е Н И Е  №  22 / 09. 07. 2021год.

9/7/2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 №  22 / 09. 07. 2021год.
 
 
Община Тутракан на основание чл.149, ал.1 във връзка с чл.150, ал.8 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131,че :
1. Самостоятелна съставна част към КПИИ : „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот с идентификатор 73496.501.3825 поКадастрална карта на гр.Тутракан, в кв.129 от План за улична регулация на гр.Тутракан”е одобрена със Заповед № РД- 04-627/08.07. 2021год. на
2. За самостоятелна съставна част към КПИИ: „Инвестиционен проект за строеж –Двуетажна жилищна сграда”е издадено Разрешение за строеж №28/08.07.2021год. на главния архитект на Община Тутракан.
 
            Заинтересуваните лица в 14 -дневен срок от съобщението, могат да направят своите жалби и протести чрез Община Тутракан до Административен съд - гр. Силистра
 
 
 
 
                              
 ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-603 от 06.07.2021г.
 
 
 
 
 
 
/
ГК”: Т. Дими/                                                                                 
ДС/ТД