О Б Я В Л Е Н И Е  № 21 /06.07. 2021 год.

9/7/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 21 /06.07. 2021 год.
 
 
 
 
  Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че Общински съвет – Тутракан с Решение№343 по Протокол№27 от 24.06. 2021 год. ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ да се възложи изработване на проект: „Подробен устройствен план (ПУП) – създаване на План за застрояване (ПЗ) в обхват на  поземлен имот с идентификатор №57090.2.75 от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на с. Пожарево, одобрени със Заповед №РД-18-313/ 02.02.2018г. на ИД на АГКК гр. София. Трайното предназначение на територията:”Земеделска”.
 
Възложител на проекта е собственика на имота – ЕООД”АМОН”-Тутракан.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-603 от 06.07.2020г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД