З  А  П  О  В  Е  Д №РД-04-565/23.06.2021г.

23/6/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-565/23.06.2021г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 17.06.2021г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-541/16.06.2021г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 17.06.2021 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,   представляващ   земеделска земя  №69078.105.25  с площ от 98,00 кв.м., с НТП: „За друг вид застрояване”,  категория: 5/пета/ по КККР на  с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №2493/29.10.2020год., при граници и съседи: 69078.888.9901; 69078.105.32; 69078.105.18       .
            2.ОПРЕДЕЛЯМ: С. З. Л.  с постоянен адрес гр./с……………, обл. Силистра, ул.„………………….” №……, ЕГН:…………….., притежаващ ЛК №……………. изд. на …………………..год. от МВР-Силистра,  за спечелил  търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ   земеделска земя  с идентификатор №69078.105.25  с площ от 98,00 кв.м., с НТП: „За друг вид застрояване”,  категория: 5/пета/ по КККР на  с. Старо село, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №2493/29.10.2020год., при граници и съседи: 69078.888.9901; 69078.105.32; 69078.105.18.
            3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер  на  237,00лв./ двеста тридесет и седем лева/ след приспадане на внесения депозит в размер на 20,00лв., остават за внасяне  217,00лв.( двеста и седемнадесет  лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 4,74лв. (четири лева и седемдесет и четири стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 30,00 (тридесет)лв.  да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,   П/П                                                                                              
  Кмет на Община Тутракан