З  А  П  О  В  Е  Д №РД-04-564/23.06.2021г.

23/6/2021
 
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-564/23.06.2021г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 17.06.2021г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-542/16.06.2021г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 17.06.2021 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот №II в кв. 54 с площ от 3696,00 кв.м., с отреждане за „Селкооп-складова база“  по плана на с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра, одобрен със Заповед №324/22.08.1990г., за който е съставен АОС №829/19.03.2011год., при граници и съседи: землищна граница, улица, УПИ-III; УПИ-ХV ; УПИ-XVI ; УПИ- I     
            2.ОПРЕДЕЛЯМ:  “А……………….“ ООД,  ЕИК:………………….., със седалище и адрес на управление:  гр./с…………, ул. „………………..“ №…..,  общ. Тутракан, обл. Силистра, управлявано от ………………….  с постоянен адрес гр./с………………., общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„…………………….” № ……, ЕГН:…………, притежаващ ЛК №……………. изд. на …………..год. от МВР-Силистра,  за спечелило  търга,   на което да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост,  представляващ незастроен урегулиран поземлен имот №II в кв. 54 с площ от 3696,00 кв.м., с отреждане за „Селкооп-складова база“  по плана на с.Цар Самуил, общ.Тутракан, обл.Силистра, одобрен със Заповед №324/22.08.1990г., за който е съставен АОС №829/19.03.2011год., при граници и съседи: землищна граница, улица, УПИ-III; УПИ-ХV ; УПИ-XVI ; УПИ- I. 
            3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер на 18184,80 /осемнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ в т.ч. 20 %ДДС   след приспадане на внесения депозит в размер на 1500,00лв., остават за внасяне  16684,80лв.( шестнадесет хиляди шестстотин осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 303,08лв. (триста и три лева и нула осем стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 108,00 (сто и осем)лв. с ДДС.  да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ, П/П                                                                                                 
  Кмет на Община Тутракан