З  А  П  О  В  Е  Д №РД-04-561/23.06.2021г.

23/6/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-561/23.06.2021г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 17.06.2021г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-546/16.06.2021г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 17.06.2021 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ  земеделска земя с идентификатор №73496.10.77  с площ от 2001кв.м., с  НТП: „Нива”,  местност “Колонисти“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан , одобрени със Заповед № РД—18-6/04.02.2008г. за който е съставен АОС №1168/21.02.2012год., при граници и съседи: 73496.10.78;73496.10.55;73496.10.76.
            2.ОПРЕДЕЛЯМ: С. Г. Б.   с постоянен адрес гр. …………., обл. Силистра, ул.„ ………….” №…, ЕГН:……………, притежаващ ЛК №……………… изд. На …………..год. от МВР-Силистра,  за спечелил  търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор №73496.10.77  с площ от 2001кв.м., с  НТП:„Нива”,  местност “Колонисти“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД—18-6/04.02.2008г. за който е съставен АОС №1168/21.02.2012год., при граници и съседи: 73496.10.78;73496.10.55;73496.10.76.
3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер 2234,00лв.(две хиляди двеста тридесет и четири лева) след приспадане на внесения депозит в размер на 200,00лв., остават за внасяне  2034,00лв.( две хиляди и тридесет и четири лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 44,68лв. (четиридесет и четири лева и шестдест и осем стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 30,00(тридесет)лв.  да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ, П//П                                                                                                
  Кмет на Община Тутракан