З  А  П  О  В  Е  Д № РД-04-563/23.06.2021г.

23/6/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-563/23.06.2021г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 17.06.2021г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-543/16.06.2021г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 17.06.2021 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 78238.50.502 с площ от 2446,00кв.м., с  НТП: „Нива”, категория III /трета/,  местност “ До селото“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цар Самуил, одбрени със Заповед № РД—18-639/07.03.2018г., за който е съставен АОС №1422/04.03.2013год., при граници и съседи: 78238.50.501; 78238.50.504; 78238.50.461; 78238.50.503; 78238.50.498; 78238.50.499  и 78238.50.500.
            2.ОПРЕДЕЛЯМ: Е. Р. З.  с постоянен адрес гр. /с…………………, общ. Тутракан, обл. Силистра, ул.„…………” №…, ЕГН:……………., притежаващ ЛК №…………… изд. на …………….год. от МВР-Силистра,  за спечелил  търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор № 78238.50.502 с площ от 2446,00кв.м., с  НТП: „Нива”, категория III /трета/,  местност “ До селото“ по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Цар Самуил, одбрени със Заповед № РД—18-639/07.03.2018г., за който е съставен АОС №1422/04.03.2013год., при граници и съседи: 78238.50.501; 78238.50.504; 78238.50.461; 78238.50.503; 78238.50.498; 78238.50.499  и 78238.50.500.
3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер 2730,00лв. (две хиляди  седемстотин и тридесет лева) след приспадане на внесения депозит в размер на 200,00лв., остават за внасяне  2530,00лв.( две хиляди петстотин и тридесет лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445600 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 54,60лв. (петдесет и четири лева и шестдесет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            - За извършени разходи  по изготвяне на пазарна оценка в размер на 30,00(тридесет)лв.  да се възстановят по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,    П/П                                                                                             
  Кмет на Община Тутракан