О Б Я В Л Е Н И Е    №  20 /22 .06. 2021год.

22/6/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  20 /22 .06. 2021год.
 
 
 Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересува-ните лица по смисъла на чл.131, че е изработен  Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ и парцеларен план /ПП/ за  поземлен имот с идентификатор 73496. 14. 6 от Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Тутракан, одобрени със Заповед №РД-18-6/ 04.02.2008г. на АГКК гр.София”.
ПУП е изработен върху актуална извадка от КККР и теренна снимка, изработена от правоспособно лице.  Поземленият имот, обект на разработката  е извън строителните граници на населеното място и не е урбанизираната територия.
С проект ПУП-ПЗ се определят:
- устройствена зона от разновидност ”предимно производствена”(Пп);
- конкретното предназначение на поземления имот – изграждане на сгради за обществено-обслужване,  които да сформират агрокомплекс. Ограничителните линии на застрояване са разположени на 25 м от края на платното за движение на републикански път ІІ-21(поземлен имот с идентификатор 73496.18.200), на 3 м от  страничните граници с поземлен имот с идентификатор 73496.14.5 и поземлен имот с идентификатор 73496.1.7;
 На 5 м от границата към дъното с поземлен имот с идентификатор 73496.14.120.
Транспортния и пешеходен достъп до имота ще се осъществи  от републикански път ІІ-21 Русе –Силистра.
ПУП-ПП –за кабел, водопровод и транспортен достъп е разработен на база ВиК и Ел схема и транспортно-комуникационен план. В ел схемата се предвижда поставяне на  МТТ метално табло-трансформатор в северозападната част на ПИ 73496.14.6 по КККР  на гр.Тутракан.
 
            Възложител на проектите е Н.А.М.
 
           Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-555 от 21.06.2021г.
 
                                           
  Съставил:    __________________   / гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова,  Дирекция ”ИООС” /                                                                                  
 
 
ЦГ/ТД