СЪОБЩЕНИЕ   № 18/ 15.06.2021г.

15/6/2021
СЪОБЩЕНИЕ
   № 18/ 15.06.2021г.
 
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-04-539/15.06.2021г. на Кмета на Община Тутракан е одобрено изменение за имот (поземлен имот) с планоснимачен №76 в кв.4 от действащия кадастрален и регулационен  план на с.Търновци, одобрен със Заповед № 3649/ 05. 07. 1955 год.
 
Заинтересуваните лица, могат да се запознаят със заповедта в делничен ден - от понеделник до петък, в рамките на работното време на Община Тутракан от 8,00 ч. до 17,00ч. на адрес: гр.Тутракан, ул.“Трансмариска“ №31, стая №13 срещу представяне на документ за собственост.
 
            Заповедта може да се обжалва в 14 (четиринадест) дневен срок от получаване на съобщението пред Административен съд-Силистра съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
           
 
 
 
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД