О Б Я В Л Е Н И Е № 15/26.05.2021год.

27/5/2021
 
О Б Я В Л Е Н И Е
15/26.05.2021год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-465/26.05.2021г. на Кмета на Община Тутракан  e дадено разрешение да се възложи изработване на проект: „Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ИПР/ за дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот – УПИ VІІІ-19 в кв.14 от Кадастрален и регулационен план на с. Дунавец, одобрен със Заповед №457/11.10.1960 год.
 
           Възложители на проекта e собственика на имота Ю.Т.Г..
 
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан