О Б Я В Л Е Н И Е  № 14 / 17. 05. 2021год.

25/5/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 14 / 17. 05. 2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 304 по Протокол № 24 от 29.
04. 2021 год., ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Т.Д.И. да възложи изработване на: „Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП)  на външно електро захранване на ПИ 78238.5.39, М-с”Чокойски ниви” от КККР  на с.Цар Самуил ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия)
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                                 
         
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-427 от 12.05.2021г.