О Б Я В Л Е Н И Е  № 13 / 17.05.2021год.

25/5/2021
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 13 / 17.05.2021год.
 
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията –ЗУТ, обявява, че:  Общински съвет – Тутракан с  Решение № 305  по Протокол № 24 от 29. 04. 2021год. ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване на „Подробен устройствен план ( ПУП) - изменение на ПУР (План за  регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти публична общинска собственост) на гр.Тутракан – ІІ /втори/ етап.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
                                                                                                                                     
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-427 от 12.05.2021г.