О Б Я В Л Е Н И Е № 11 /12.04.2021год.

12/4/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
11 /12.04.2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-352/ 09.04.2021г. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ  да възложи изработване на:       
             „Подробен устройствен план - ПУП” изменение на „План за регулация и застрояване - ПРЗ” на  УПИ  І отреден „За училище” в кв.28 от Кадастрален и регулационен план на с.Белица, одобрен със Заповед №1318/ 26.02.1953год.
 
 
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД