О Б Я В Л Е Н И Е №12 /05.05.2021год.

11/5/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
№12 /05.05.2021год.
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-362/ 16.04.2021г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Н.И.М да възложи изработване на:        
            „Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват на имот с идентификатор 73496.501.3825 по  Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6 / 04.02.2008г. на АГКК гр.София и имот № 501.3825 в кв.129 от План за улична регулация”.
 
 
 
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД