Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район", във връзка с постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води

22/4/2021