Проект „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан-Сливо поле“

14/4/2021
Община Тутракан подписа договор за финансиране проект „Изпълнение на дейности за подобряване природозащитното състояние на видове, включени в стратегията за ВОМР на МИГ Тутракан-Сливо поле“ по Процедура № BG16M1OP002-3.029 на МИГ „Тутракан-Сливо поле“. Финансирането се осигурява по Мярка 109 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР от Стратегията на МИГ „Тутракан-Сливо поле“. Мярката се финансира от приоритетна ос 3 „НАТУРА2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.
Основната цел на одобрения проект е да осигури подобряване на природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно - незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Това е и основната цел на проекта. За постигането й са заложени следните специфични цели:
Специфична цел 1: Подобряване на природозащитното състояние на видове, които не са били установени при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез осигуряване на информация относно разпространението и оценки на състоянието им, позволяващи разработването на конкретни мерки.
Специфична цел 2: Намаляване/отстраняване на негативно въздействащите фактори (заплахи и влияния) върху видове, които са докладвани в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние при проведените полеви проучвания по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1” чрез изпълнение на преки консервационни дейности.
Специфична цел 3: Подобряване на природозащитния статус на включените в проекта целеви видове чрез въвличане на заинтересовани страни и запознаването им с необходимите за целта мерки.
Предвижда се изпълнението на проекта да се осъществява във всички защитени зони от мрежата Натура 2000 по директивата за местообитанията, попадащи в рамките на териториалния обхват на местна инициативна група (МИГ) Тутракан-Сливо поле, а именно: ЗЗ BG0000168 „Лудогорие“; ЗЗ BG0000171 „Лудогорие-Боблата“, ЗЗ BG0000180 „Боблата“ и ЗЗ BG0000529 „Мартен-Ряхово“.
Стойността на проекта е 323 762,31 лв., от които 275 197,96 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 48 564,35 лв. от национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
Проектът ще има пряк принос към постигане на специфичната цел „Подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000“ на приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ и на основната цел на Мярка 109 Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000, чрез подхода ВОМР от Стратегията на МИГ „Тутракан-Сливо поле“. Проектното предложение ще допринесе и за изпълнението на подхода „Водено от общностите местно развитие“ на територията на МИГ „Тутракан-Сливо поле“.