МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

8/4/2021
МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ
Хората, които имат право да бъдат включени от 01.01.2021 г. в
механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са:
- Лицата с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
- Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
- Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност.
Необходими документи за включване в Механизма лична помощ по Закона за лична помощ:
1. Заявление – декларация /по образец/;
2.Направление за ползване на механизма лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от съответната Дирекция „Социално подпомагане“;
3.Документ за самоличност /за справка/, както и други документи по необходимост.
Лицата желаещи да бъдат назначени като асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да отговарят на следните изисквания:
1. Да не са поставени под запрещение;
2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
Необходими документи за заемане на длъжността:
1. Заявление – декларация по образец до Кмета на Община Тутракан;
2. Автобиография;
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация че няма сключен трудов договор;
4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
5. Документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, при наличие на такива.
6.Медицинско свидетелство за започване на работа.
7.Банкова сметка
 
Срокове за подготвяне и сключване на тристранни споразумения и трудови договори:
1.В срок до 7 дни от постъпване на Заявление-декларацията за включване в механизма лична помощ, Кметът на съответната община изготвя проект на Споразумение между асистента, ползвателя и доставчика на лична помощ;
2.В 7 – дневен срок от сключване на Споразумението, Кметът на съответната община сключва Трудов договор със асистента;
3.Изпълнението на трудовия договор с асистента започва от първо число на месеца, следващ месеца на сключването на договора;
С кандидатите за асистенти, които отговарят на изискванията за заемане на длъжността се провежда събеседване.
В първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, назначените асистенти представят на доставчика на лична помощ отчет, съдържащ кратък доклад за осъществените през месеца дейности.
Кандидатите за включване в механизма лична помощ и кандидатите за асистенти могат да подават горепосочените документи в Община Тутракан, гр. Тутракан, ул. „Трансмариска“ № 31, всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа.
Лицата определени със Заповед на Кмета на Община Тутракан да приемат и обработват Заявления-декларации от кандидати за включване в механизма лична помощ и кандидатите за асистенти са:
1. Снежана Николова- главен експерт „Здравеопазване социални дейности и интеграция“
За допълнителна информация тел. 086660621: 0893540111