О Б Я В Л Е Н И Е  № 10/08.04.2021 год.

8/4/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 10/08.04.2021 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват на: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ- 492 в кв.37 от кадастрален и регулационен план на с.Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.08.1990год.
            По искане на собственика на имота, съществуващият УПИ VІІ - 492 в кв.37 е разделен на два нови УПИ, като се запазва одобрената улична регулация и имотните граници на поземленият имот. По реда на ЗКИР се заличава несъществуваща вече на терена паянтова сграда”ПС” и се допълва реално съществуващата сграда.
            Проекта е изработен върху действащия Кадастрален и регулационен план на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед №324/22.008.1990г. на ОбНС-Тутракан.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан         
     
 
ДС/ТД

Прикачени файлове