О Б Я В Л Е Н И Е    № 9  /01.04. 2021 год.

6/4/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 9  /01.04. 2021 год.
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед №РД-04-327/01.04.2021г. на Кмета на Община Тутракан е одобрен проект:
”Подробен устройствен план (ПУП) – създаване на План за застрояване (ПЗ) в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.11.122 от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на гр.Тутракан, одобрени със Заповед №  РД—18-06/  04. 02.2008г. на ИД на АГКК гр. София с възложител и собственик на имота  М. П. М. 
            Проектът за ПУП – ПЗ е изработен върху одобрената кадастрална карта с цел промяна предназначението  на земеделска земя за неземеделски нужди  на част от имота, за изграждане на обект: ”Фотоволтаична електроцентрала до 5 MW”.
            Границата на промяна на режима на устройство и застрояване включва площ от 49 997кв.м.
             Към проекта са приложени: Решение № РУ-20-ЕО/ 2020 г. на РИОСВ - Русе, Удостоверение № 25-279275 - 05.11.2020 г. на СГКК - Силистра,  Писмо от ЕРП СЕВЕР с изх.№ KEDN 43/ 30.09.2020 г., Писмо с изх.№20Р2 inf 015/ 12.10.2020г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД - Силистра, Решение № К-1/ 22.02.2021г. на Министерството на земеделието,  храните и горите, Областна дирекция ”Земеделие” - Силистра, допълнително приложено към проекта с вх.рег.индекс:№-УТ-24-8354 #2/ 23.02.2021г. на Община Тутракан.
           
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект, както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
                                                       
 
 
 
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан
 
 
 
 
”ИООС” /                                                                                 
ДС/ТД