О Б Я В Л Е Н И Е № 8/ 22.03.2021год.

22/3/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
8/ 22.03.2021год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-292/ 19.03.2021г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на Д.Д.В да възложи изработване на:        
            „Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на собственият му имот с идентификатор 73496.501.663 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04. 02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 138 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
             
 
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан
 
 
 
ДС/ТД