О Б Я В Л Е Н И Е    № 7/ 09. 03. 2021 год.

17/3/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 7/ 09. 03. 2021 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 260 от 24.02.2021г. на Общински съвет - гр.Тутракан е одобрен проект: „Подробен устройствен план ( ПУП) - изменение на ПУР (План за  регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти на публичната собственост) за с. Пожарево, Община Тутракан”.
            На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ чрез Община Тутракан до Административен съд -Силистра.