О Б Я В Л Е Н И Е    №  6/ 09. 03. 2021 год.

17/3/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  6/ 09. 03. 2021 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 260 от 24.02.2021г. на Общински съвет - гр.Тутракан е одобрен проект: „Подробен устройствен план / ПУП / - Парцеларен план  /ПП/ за обект: ”Въздушно кабелно електрозахранване от съществуващ ТП 12 Нова Черна с нови СБС до електромерно табло пред ПИ 51956.115.26, местност: ”Над Орехите”, Община Тутракан, Област Силистра” ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия).
На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ чрез Община Тутракан до Административен съд -Силистра.