Заповед № ОЗ –РД/4553 от 08.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“

20/12/2017
Със Заповед № ОЗ –РД/4553 от 08.12.2017г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е одобрено проектно предложение на Община Тутракан  „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища на територията на община Тутракан, включително съоръженията и принадлежностите към тях“ .
Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ № 19/07/2/0/00709 от 13.12.2017г. между Община Тутракан и Държавен фонд „Земеделие“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по Програма за развитие на селските райони - 2014–2020 г.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 5783077,09лв.
 
Проектът предвижда рехабилитация на следните общински пътища:
  1. Общински път SLS 1137/ III-205, Стефан Караджа – Тутракан/ - Белица – Бреница - /граница община Тутракан – община Кубрат – Тертер/ от км 2+160 до км 5+550;
  2. Общински път SLS 1132 / II-21, Сливо поле – Тутракан / Тутракан – II-21/ от км 0+065 до км 3+520 и от км 8+010 до км 9+120.
  3.  Общински път SLS 1136 / III – 205, Белица – Тутракан – Варненци – Шуменци - /III – 205/ от км 0+000 до км 1+570 и от км 2+360 до км 5+560 – Етап I: „Рехабилитация на общински път SLS 1136 Варненци – Шуменци от км 2+360 до км 5+560“.
 
Предвидените строително-монтажни работи включват полагане на асфалтобетон и ремонт на отделни участъци от пътното платно, изпълнение на банкети, оформяне на окопи за дренажи/канавки/, полагане на отводнителни улеи, монтаж на нова ограничителна система за пътища /предпазна ограда/, монтаж на нови рефлектиращи пътни знаци, полагане на нова хоризонтална маркировка, изграждане на водостоци, изграждане на защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура за полагане на оптичен кабел.
 
            Срокът за изпълнение на проектните дейности е 24 месеца от сключването му.
 

Прикачени файлове