О Б Я В Л Е Н И Е    № 5  / 23. 02. 2021 год.

23/2/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 5  / 23. 02. 2021 год.
 
            Община Тутракан, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, съобщава на заинтересуваните  лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект: ”Подробен устройствен план (ПУП) – създаване на План за застрояване (ПЗ) в обхват на поземлен имот с идентификатор 73496.11.122 от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на гр.Тутракан, одобрени със Заповед №  РД—18-06/  04. 02.2008г. на ИД на АГКК гр. София. 
            Проектът е изработен с цел промяна предназначението  на земеделска земя за неземеделски нужди  на част от имота, за изграждане на обект: ”Фотоволтаична електроцентрала до 5 MW”. Границата на промяна на режима на устройство и застрояване включва площ от 49 997кв.м.
             Към проекта са приложени: Решение № РУ-20-ЕО/ 2020 г. на РИОСВ - Русе, Удостоверение № 25-279275 - 05.11.2020 г. на СГКК - Силистра,  Писмо от ЕРП СЕВЕР с изх.№ KEDN 43/ 30.09.2020 г., Писмо с изх.№20Р2 inf 015/ 12.10.2020г. на „Водоснабдяване и канализация” ООД - Силистра, Решение № К-1/ 22.02.2021г. на Министерството на земеделието,  храните и горите, Областна дирекция ”Земеделие” - Силистра, допълнително приложено към проекта с вх.рег.индекс:№-УТ-24-8354 #2/ 23.02.2021г. на Община Тутракан.
            Проектът за ПУП – ПЗ е изработен върху одобрената кадастрална карта.Представен е в цифров и графичен вид,в три екземпляра съгласно даденото разрешение.
Възложител на проекта е собственика на имота - М.П.М.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ в едномесечен срок, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан         
 
 
ДС/ТД