Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000171

23/2/2021
Проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000171 „Лудогорие - Боблата“.
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000171 „Лудогорие - Боблата“.
Защитената зона е разположена в землищата на  с. Прелез, с. Сушево, община Завет, област Разград, с. Бисерци, с. Задруга, гр. Кубрат, с. Мъдрево, с. Савин, с. Севар, с. Тертер, община Кубрат, област Разград, с. Осен, с. Стефан Караджа, община Главиница, област Силистра, с. Белица, с. Бреница, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Преславци, с. Старо село, с. Сяново, с. Шуменци, община Тутракан, област Силистра.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26) и Община Тутракан.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.