Асистентска подкрепа - потребител

1/2/2023
Община Тутракан стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги
 
Община Тутракан в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 16.02.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
 • Заявление-декларация /по образец/;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
 • Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител);
 • Декларация до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;
 • Други документи.
Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
За ползване на услугата „Асистентска подкрепа“ през 2021 г. потребителите не заплащат такса.
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават 16.02.2021г., както следва:
 •  При писмено заявяване на място– заявяването се извършва в сградата на Община Тутракан, ул. „Трансмариска №31, „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч. и  от 13:00 до 17:00 ч.
 • По електронен път на имейл адрес: tutrakan@b-trust.org
 • При устно на място или по телефон - заявяването се извършва в сградата на Община Тутракан, ул. „Трансмариска №31, „Център за административно обслужване“, всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч.  или по телефон  0876006112.
Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Тутракан на адрес: http://tutrakan.egov.bg/ .
За допълнителна информация тел. 0876006112 – Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Тутракан.

Прикачени файлове