ЗАПОВЕД № РД-04-156/11.02.2021г.

11/2/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-156/11.02.2021г.
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед №РД-04-148/09.02.2021 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
1. Резултатите от проведения на 09.02.2021 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 73, кв. 12, УПИ-VII по плана за улична регулация на с. Антимово, одобрен със Заповед № 3977/30.08.1950г., Акт за частна общинска собственост № 2485/23.09.2020 г. с площ от 1760,00 /хиляда седемстотин и шестдесет/ кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 10 /десет/ години, открита със Заповед №РД-04-60/20.01.2021 г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: Людмил С. Атанасов с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „……” № .., ет.5, ап.13, ЕГН:хххххххххх, л.к. № ххххххххххх изд. на 20.01.2012 год. от МВР- Силистра.
            Второ място: няма.
            Трето място: няма.
2. ОПРЕДЕЛЯМ: Л. С. А. с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „…….” № .., ет.5, ап.13, ЕГН:ххххххххх, л.к. № хххххххххх изд. на 20.01.2012 год. от МВР- Силистра за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 73, кв. 12, УПИ-VII по плана за улична регулация на с. Антимово, одобрен със Заповед № 3977/30.08.1950г., Акт за частна общинска собственост № 2485/23.09.2020 г. с площ от 1760,00 /хиляда седемстотин и шестдесет/ кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 10 /десет/ години, на цена за месечен наем в размер на 10,56 лв. /десет лева и петдесет и шест стотинки/ с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 8,00 лв. /осем/ лева да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповедта, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т.4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска да не се връща.
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3 /три/ дневен срок от издаването и, за сведение.                                                                                                     
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ                 
Кмет на Община Тутракан