ЗАПОВЕД № РД-04-157/11.02.2021г.

11/2/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-157/11.02.2021г.
 
На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.74, ал.3, във връзка с чл.23, ал.1 и ал.2  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, и чл.14, ал.2 от ЗОС, като взех предвид  протокола на тръжната комисия, назначена със Заповед №РД-04-146/09.02.2021 г.
 
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
            1. Резултатите от проведения на 09.02.2021 год. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3380 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в                 гр. Тутракан, ул.”Опълченска” с Акт №254/30.11.2000 г. за частна общинска собственост и площ от 700,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/ години, открита със Заповед №РД-04-62/20.01.2021 г. и класирането на участниците, съгласно предоставения ми от тръжната комисия протокол:
Първо място: Ирена В. Зеленгорова с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „…” № .., ЕГН:хххххххх, л.к. № ххххххххх изд. на 13.07.2012 год. от МВР- Силистра.
            Второ място: няма
            Трето място: няма
2. ОПРЕДЕЛЯМ: И. В. З. с постоянен адрес: гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. „…” № .., ЕГН:хххххххххх, л.к. № хххххххххх изд. на 13.07.2012 год. от МВР- Силистра за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 73496.501.3380 по КККР, одобрен със Заповед РД-18-6/04.02.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, находящ се в гр. Тутракан, ул.”Опълченска” с Акт №254/30.11.2000 г. за частна общинска собственост и площ от 700,00 кв. м. за зеленчукопроизводство за срок от 5 /пет/ години, на цена за месечен наем в размер на 5,04 лв. /пет лева и четири стотинки/ с включен ДДС.
3. Депозитът в размер на 5,00 лв. /пет/ лева да бъде задържан, като гаранция за сключване на договора и да се прихване от  достигната на търга месечна наемна цена.
4. В срок от 30 /тридесет/ дни от датата на издаване на настоящата заповедта, но не по- рано от датата на влизането и в сила, спечелилия участник да сключи договор за наем за обекта, предмет на търга.
5. Неявяването в срока по т.4 от настоящата заповед се счита за отказ и депозитната му вноска да не се връща.
Настоящата заповед се състави в три екземпляра – един за регистъра на заповедите, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция “Общинска собственост и стопански дейности”.
Заповедта да се публикува на официална интернет страница на община Тутракан и обяви на информационното табло в община Тутракан.
Заповедта да се изпрати на спечелилия търга участник в 3 /три/ дневен срок от издаването и, за сведение.                                                                                                     
 
 
д-р Димитър Стефанов
Кмет на община Тутракан