О Б Я В Л Е Н И Е  № 3 / 29. 01. 2021год.

29/1/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 3 / 29. 01. 2021год.
 
 
Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект : „Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на имот с идентификатор 73496.501.913 ( нови имоти - 3899 и 3900) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, в кв. 154 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан. Възложител на проекта е Добромир Нело Дълбоков - собственик на имота съгласно нотариален с вх.р.№3075, а.№50, т.ХІ, д.№1973/29.10.2015г. наНело Добрев Дълбоков, видно от приложеното нотариално заверено съгласие с рег. № 5892/ 23.12.2020г. от нотариус Анелия Николова - Раева в район Р. с. Тутракан, рег. №315 на Нотариалната камараи Решение №93/22.10.2020г. на Районен съд гр.Тутракан.
 Плана за регулация е направен върху цифров модел от кадастралната карта и копие от одобрената улична регулация на гр.Тутракан.За поземлен имот с идентификатор 73496.501.3900 в кв.154 се отрежда урегулиран поземлен имот(УПИ) ІV-3900 с площ от 800 кв.м.Запазва се одобрената улична регулация, а вътрешнорегулационните линии са поставени в съответствие с имотните граници по КККР.
            Необходимите гаражи и места за паркиране задължително се осигуряват в границите на имота.       
Имота попада в  жилищна територия и е предназначен предимно за жилищно застрояване.
 
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 
            Заинтересуваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да се запознаят с изработеният проект , както и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската администрация.
 
 
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан           
 
 
     
спец.”ГК”: Т. Дими/                                                                                  
ДС/ТД