О Б Я В Л Е Н И Е № 2 /25. 01. 2021год.

25/1/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 2 /25. 01. 2021год.
 
 Община Тутракан на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл.131, че е изработен проект :”Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за застрояване /ПЗ/ в обхват на поземлен  имот с идентификатор 58253.54.43 по Кадастрална карта и кадастрален регистър - КККР на с. Преславци, одобрени със Заповед № РД – 18 – 615/ 28. 02. 2018г. изпълнителен директор на АГКК гр. София.”
Имота попада в територия с трайното предназначение: “ Земеделска“ и с Начин на трайно ползване: “ За стопански двор“  в Местност: “До селото“.
Възложители на проекта са собствениците на имота - Коста Денев Койчев и Митко Денев Койчев.
С така изготвеният ПУП-ПЗ за имота да се определя режим на застрояване за зона ”Предимно производствена зона - Пп”.  Предвижда се изграждане на „Складове за селскостопанска продукция, техника и инвентар”.
Ограничителните линии на застрояване са разположени –
-  на 3,00 м от вътрешните имотни граници,
- на имотните граници на север и изток, граничещи с път
- и до сервитутната линия на съществуващ електропровод, преминаващ през имота.
Към проекта са приложени схеми за:
 - „Вертикално планиране”, на „Ел.мрежа” и „ВиК”.
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ.
 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявление в ДВ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.
 
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан                
 
 
 
.”ГК”: Т. Дими/                                                                                  
ДС/ТД