ЗАПОВЕД №РД-04-19/06.01.2021г.

6/1/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№РД-04-19/06.01.2021г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 29.12.2020г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-1125/29.12.2020г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 29.12.2020 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ, земеделска земя  с идентификатор  №78238.21.25,  с площ от 21373,00 кв.м. по последна скица,  с площ от 21366,00кв.м. по акт за общинска собственост, с НТП: „НИВА”, V/пета/ категория, местност „ Коруклука” по КККР на  с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №691/09.08.2010год.,  при граници и съседи: 78238.21.527; 78238.21.26; 78238.21.82; 78238.21.79.
            2.ОПРЕДЕЛЯМ: …………………………. с постоянен адрес гр. Тутракан, обл. Силистра, ул.„Сакар планина” №……….., ЕГН:……………, притежаващ ЛК №………….  изд. на ……………….год. от МВР-Силистра,  за спечелил  търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ, земеделска земя  с идентификатор  №78238.21.25,  с площ от 21373,00 кв.м. по последна скица,  с площ от 21366,00кв.м. по акт за общинска собственост, с НТП: „НИВА”, V/пета/ категория, местност „ Коруклука” по КККР на  с. Цар Самуил, общ. Тутракан, обл. Силистра, съгласно АОС №691/09.08.2010год.,  при граници и съседи: 78238.21.527; 78238.21.26; 78238.21.82; 78238.21.79.
3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер   на 24355,00лева(двадесет и четири хиляди триста петдесет и пет лева) след приспадане на внесения депозит в размер на 2000,00лв., остават за внасяне  22355,00 лв. (двадесет и две хиляди триста петдесет и пет лева), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 487,10лв. (четиристотин осемдесет и седем лева и десет стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,      П/П                                                                                          
  Кмет на Община Тутракан