ЗАПОВЕД № РД-04-21/06.01.2021г.

6/1/2021
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-21/06.01.2021г.
 
 
       На основание  чл.35, ал.6 от ЗОС, чл.74, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и  Протокол на тръжната комисия от 29.12.2020г. по чл.74, ал.1 от същата наредба,  назначена със Заповед № РД-04-1126/29.12.2020г.
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
            1.На основание резултатите от проведения на 29.12.2020 год. публичен търг с явно наддаване за  продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот УПИ№ II-139, кв.7,  с площ от 1275( хиляда двеста седемдесети и пет) кв.м. по плана на с. Търновци, общ. Тутракан, съгласно АОС №2491/16.10.2020год.,  при граници и съседи: Улица о.т.28 към о.т.27; УПИ № III-139; УПИ № X-155;  УПИ № I-140;  УПИ № XIII -140; УПИ № XII-140
       2.ОПРЕДЕЛЯМ: ………………………  с постоянен адрес с. Търновци, обл. Силистра, ул.„…………….” №….., ЕГН:……….., притежаващ ЛК №………….  изд. на …………….год. от МВР-Силистра,  за спечелил  търга,   на когото да се  продаде недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ, незастроен урегулиран поземлен имот УПИ№ II-139, кв.7,  с площ от 1275( хиляда двеста седемдесети и пет) кв.м. по плана на с. Търновци, общ. Тутракан, съгласно АОС №2491/16.10.2020год.,  при граници и съседи: Улица о.т.28 към о.т.27; УПИ № III-139; УПИ № X-155;  УПИ № I-140;  УПИ № XIII -140; УПИ № XII-140.
3.Купувачът  в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаването на настоящата заповед да внесе достигнатата на търга цена  за имота в размер 4667,00лв.(четири хиляди шестстотин  шестдесет и седем лева) без ДДС  или 5600,40лв.(пет хиляди  и шестстотин лева и четиридесет стотинки) в т.ч. 20 % ДДС.  след приспадане на внесения депозит в размер на 400,00лв., остават за внасяне  5200,40 лв. (пет хиляди и двеста лева и четиридесет стотинки), по банкова сметка на Община Тутракан  IBAN: BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, както и: 
        - 2 %  данък за придобиване по възмезден начин на  имота,  съгласно чл.47, ал.2 от ЗМДТ,  в размер на 93,34лв. ( деветдесети и три лева и тридесет и четири стотинки) внесени по сметка на Община Тутракан  IBAN:BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:442500 в “ЦКБ-АД”, клон Русе;
            4.След изпълнение на т.3 от настоящата заповед да се сключи договор с лицето спечелило търг, в който се регламентират правата и задълженията на страните по него.
 
Настоящата заповед се състави в три еднообразни екземпляра – един за архива на общината, един за спечелилия участник и един за архива на Дирекция  “Общинска собственост и стопански дейности” и е неразделна част от договора за продажба.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.
 
 
                                                                
д-р Димитър СтефаноВ,   П/П                                                                                              
  Кмет на Община Тутракан