О Б Я В Л Е Н И Е № 1/ 04.01. 2021год.

4/1/2021
О Б Я В Л Е Н И Е
1/ 04.01. 2021год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04- 12/04.01.2021г. на Кмета на Община Тутракан  e дадено разрешение да се възложи изработване на проект: „Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на имот с идентификатор 73496.501.913 ( нови имоти - 3899 и 3900) по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04. 02.2008 г. на АГКК гр.София; в кв. 154 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.
 
           Възложители на проекта e собственика на имота Д.Н.Д.
 
           Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
     Кмет на Община Тутракан