Заповед РД-04-1118/21.12.2020 Полски пътища

21/12/2020

ЗАПОВЕД

№ РД-04-1118/21.12.2020

 
            На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ в изпълнение на Решение №223 по Протокол №18 от 26.11.2020г. на Общински съвет гр.Тутракан,
 
 
НАРЕЖДАМ:

 

1.Да се сключат договори за наем на имоти с начин на трайно ползване – полски пътища – публична общинска собственост, със съответния показател, създадени по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за землището на с.Сяново, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 70682, в съответствие със Заповед №РД 09-112-11/27.10.2020г. на Директора на ОД „Земеделие” – Силистра, за срок от една стопанска година – 2020/2021г., при годишна наемна цена 55,00лв/дка(петдесет и пет лева за дка), както следва:

 

Ползвател

БЗЗ

НТП

Ползвана площ

Площ на имота

Землище

№ на имот по КК

Годишна наемна цена/лв./

ГРЕЙНФУЛ - ООД

3

Полски път

0,210

6,836

Сяново

60.20

11,55

ГРЕЙНФУЛ - ООД

3

Полски път

0,156

3,954

Сяново

60.21

8,58

ГРЕЙНФУЛ - ООД

741

Полски път

0,999

6,023

Сяново

16.13

54,95

Общо за ползвателя

ГРЕЙНФУЛ - ООД

 

 

 

75,08

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

1057

Полски път

1,591

5,357

Сяново

28.6

87,51

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

1057

Полски път

0,670

7,216

Сяново

33.18

36,85

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

1057

Полски път

3,095

3,112

Сяново

34.10

170,23

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

1057

Полски път

3,116

3,241

Сяново

34.14

171,38

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

15

Полски път

1,953

7,539

Сяново

20.11

107,42

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

15

Полски път

2,935

5,918

Сяново

20.26

161,43

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

17

Полски път

1,630

1,630

Сяново

4.29

89,65

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

17

Полски път

6,127

8,180

Сяново

4.86

336,99

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

17

Полски път

0,300

0,996

Сяново

5.3

16,50

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

17

Полски път

4,046

7,969

Сяново

5.4

222,53

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

19

Полски път

3,002

3,012

Сяново

21.17

165,11

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

26

Полски път

3,420

4,165

Сяново

13.9

188,10

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

26

Полски път

0,625

5,270

Сяново

13.11

34,38

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

26

Полски път

1,670

5,883

Сяново

13.15

91,85

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

526

Полски път

0,941

5,883

Сяново

13.15

51,76

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

526

Полски път

2,467

3,168

Сяново

13.16

135,69

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

526

Полски път

1,667

2,630

Сяново

13.35

91,69

 

 

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

694

Полски път

1,671

11,780

Сяново

12.20

91,91

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

694

Полски път

3,132

4,344

Сяново

12.24

172,26

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

694

Полски път

2,700

2,703

Сяново

12.41

148,50

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

694

Полски път

4,082

5,494

Сяново

13.14

224,51

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

694

Полски път

0,777

5,883

Сяново

13.15

42,74

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

792

Полски път

0,543

5,921

Сяново

24.12

29,87

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

792

Полски път

4,474

7,430

Сяново

24.13

246,07

Общо за ползвателя

ЕТ АГРОПОМ-2-91-Н.НЕДЕВ

 

 

 

3114,93

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

1024

Полски път

2,551

4,296

Сяново

12.21

140,31

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

14

Полски път

0,210

6,346

Сяново

2.24

11,55

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

1653

Полски път

0,148

8,474

Сяново

8.8

8,14

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

1717

Полски път

3,291

11,780

Сяново

12.20

181,01

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

2121

Полски път

1,048

6,023

Сяново

16.13

57,64

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

24

Полски път

2,997

3,010

Сяново

22.10

164,84

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

2550

Полски път

0,498

4,482

Сяново

15.13

27,39

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

2632

Полски път

0,277

7,470

Сяново

20.13

15,24

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

2632

Полски път

0,277

2,767

Сяново

22.9

15,24

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

27

Полски път

1,247

6,738

Сяново

6.12

68,59

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

27

Полски път

1,464

1,465

Сяново

6.14

80,52

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

27

Полски път

0,185

1,608

Сяново

6.15

10,18

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

417

Полски път

1,154

2,235

Сяново

9.18

63,47

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

417

Полски път

1,642

3,885

Сяново

11.3

90,31

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

417

Полски път

0,523

0,523

Сяново

11.4

28,77

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

417

Полски път

1,958

12,004

Сяново

11.10

107,69

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

7

Полски път

1,952

7,411

Сяново

3.15

107,36

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

7

Полски път

1,948

8,180

Сяново

4.86

107,14

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

704

Полски път

0,285

5,270

Сяново

13.11

15,68

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

704

Полски път

0,916

5,883

Сяново

13.15

50,38

Общо за ползвателя

ЕТ ЦАРЕНА-ЦВЕТОСЛАВ ЦВЯТКОВ

 

 

1351,45

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

1175

Полски път

0,374

7,121

Сяново

30.13

20,57

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

1175

Полски път

3,255

3,380

Сяново

31.8

179,03

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

1175

Полски път

0,363

3,724

Сяново

31.9

19,97

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

30

Полски път

3,686

7,121

Сяново

30.13

202,73

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

33

Полски път

0,148

2,840

Сяново

28.3

8,14

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

33

Полски път

0,569

7,121

Сяново

30.13

31,30

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

33

Полски път

2,885

2,885

Сяново

32.15

158,68

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

33

Полски път

4,612

16,260

Сяново

33.17

253,66

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

33

Полски път

1,874

7,216

Сяново

33.18

103,07

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

33

Полски път

1,130

1,899

Сяново

35.2

62,15

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

33

Полски път

5,509

5,509

Сяново

35.4

303,00

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

869

Полски път

2,196

2,208

Сяново

26.8

120,78

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

869

Полски път

1,088

1,094

Сяново

26.9

59,84

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

869

Полски път

1,151

1,867

Сяново

27.6

63,31

Общо за ползвателя

ЕТ ЦЕРЕРА-ЦВЯТКО ЦВЯТКОВ

 

 

1586,23

ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

1140

Полски път

4,986

12,004

Сяново

11.10

274,23

ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

1140

Полски път

0,146

5,585

Сяново

23.7

8,03

ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

660

Полски път

0,365

6,633

Сяново

6.11

20,08

ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

660

Полски път

1,033

6,738

Сяново

6.12

56,82

Общо за ползвателя

ИВАН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

359,16

ЛОРЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

29

Полски път

3,254

11,780

Сяново

12.20

178,97

ЛОРЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

29

Полски път

3,681

3,713

Сяново

29.5

202,46

Общо за ползвателя

ЛОРЕТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

 

 

381,43

МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

1008

Полски път

0,760

1,671

Сяново

1.19

41,8

МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

982

Полски път

0,957

4,296

Сяново

12.21

52,64

Общо за ползвателя

МАРИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

 

 

94,44

НИКОЛА НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

1615

Полски път

1,004

5,094

Сяново

12.23

55,22

НИКОЛА НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

1615

Полски път

0,647

4,344

Сяново

12.24

35,59

НИКОЛА НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

455

Полски път

0,106

6,007

Сяново

17.14

5,83

НИКОЛА НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

654

Полски път

0,309

0,513

Сяново

10.15

17,0

Общо за ползвателя

НИКОЛА НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

 

 

113,64

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

10

Полски път

0,120

7,895

Сяново

2.22

6,6

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

16

Полски път

0,499

2,505

Сяново

14.10

27,45

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

16

Полски път

0,889

4,482

Сяново

15.13

48,9

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

16

Полски път

1,883

2,378

Сяново

15.16

103,57

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

16

Полски път

0,675

7,555

Сяново

15.35

37,13

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

4

Полски път

0,455

8,086

Сяново

19.7

25,03

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

4

Полски път

0,502

7,470

Сяново

20.13

27,61

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

4

Полски път

0,917

6,836

Сяново

60.20

50,44

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

4

Полски път

0,162

3,954

Сяново

60.21

8,91

Общо за ползвателя

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

 

 

335,64

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДОНЕВ

839

Полски път

0,721

8,086

Сяново

19.7

39,66

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДОНЕВ

922

Полски път

0,324

6,289

Сяново

16.12

17,82

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДОНЕВ

922

Полски път

1,193

6,023

Сяново

16.13

65,62

Общо за ползвателя

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДОНЕВ

 

 

123,1

СВЕТЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ

18

Полски път

0,495

2.378

Сяново

15.16

27,23

Общо за ползвателя

СВЕТЛИН ИВАНОВ ТОДОРОВ

 

 

27,23

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

11

Полски път

0,348

6,633

Сяново

6.11

19,14

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

11

Полски път

0,567

6,738

Сяново

6.12

31,19

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

146

Полски път

0,676

8,474

Сяново

8.8

37,18

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

2037

Полски път

0,495

7,539

Сяново

20.11

27,23

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

2037

Полски път

1,450

1,549

Сяново

20.24

79,75

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

2037

Полски път

0,481

6,836

Сяново

60.20

26,46

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

22

Полски път

0,571

4,995

Сяново

1.18

31,41

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

22

Полски път

0,379

1,806

Сяново

1.21

20,85

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

25

Полски път

0,764

4,296

Сяново

12.21

42,02

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

25

Полски път

0,636

4,289

Сяново

12.22

34,98

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

45

Полски път

2,831

8,474

Сяново

8.8

155,71

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

45

Полски път

1,260

1,299

Сяново

9.8

69,3

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

45

Полски път

1,030

4,512

Сяново

9.19

56,65

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

638

Полски път

0,420

1,867

Сяново

27.6

23,1

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

638

Полски път

1,447

1,489

Сяново

28.9

79,59

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

638

Полски път

0,659

8,599

Сяново

28.10

36,25

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

749

Полски път

4,071

4,686

Сяново

14.8

223,91

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

749

Полски път

1,052

2,505

Сяново

14.10

57,86

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

749

Полски път

0,824

7,555

Сяново

15.35

45,32

Общо за ползвателя

ТЕНДО КОМЕРС ЕООД

 

 

1097.9

ФИДИС ЕООД

1248

Полски път

0,370

6,007

Сяново

17.14

20,35

Общо за ползвателя

 

ФИДИС ЕООД

 

 

 

20,35

ЧОКОЕВИ – 2011 ООД

1222

Полски път

0,268

8,086

Сяново

19.7

14,74

ЧОКОЕВИ – 2011 ООД

1229

Полски път

0,810

6,848

Сяново

10.4

44,55

ЧОКОЕВИ – 2011 ООД

1229

Полски път

1,568

5,094

Сяново

12.23

86,24

ЧОКОЕВИ – 2011 ООД

802

Полски път

2,327

8,463

Сяново

14.9

127,99

ЧОКОЕВИ – 2011 ООД

802

Полски път

0,794

6,289

Сяново

16.12

43,67

ЧОКОЕВИ – 2011 ООД

802

Полски път

1,042

6,023

Сяново

16.13

57,31

Общо за ползвателя

 

ЧОКОЕВИ – 2011 ООД

 

 

 

374,5

 

  1. Ползвателите на имоти  - полски пътища са длъжни да заплатят определената наемна цена преди сключване на договора за наем в едномесечен срок от издаване на настоящата заповед по сметка на Община Тутракан:

 

IBAN: BG10 CECB 9790 8447 4585 00

BIC: CECBBGSF

Код плащане 444200

ЦКБ АД – клон Русе

 

  1. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло в сградата на кметство с. Сяново и кметство с. Нова Черна и да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан, за сведение и изпълнение на заинтересуваните лица.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директора на дирекция „ОССД”.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК.

 

 

 

 

Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ

Кмет на Община Тутракан