ДОКЛАД

7/12/2020
ДОКЛАД
КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021
 НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
         На  основание чл.84, ал.1 и ал.4  и  чл.94 от Закона за публичните финанси и във връзка с дадените ми правомощия като кмет на Община Тутракан по изпълнение на функциите и дейностите на общината през финансовата 2021г., представям пред Вас  разработения от Общинска администрация проект за Бюджет на общината за 2021 г.     
         Законова рамка за разработването на проект за Бюджет 2021 на общината е действащия  Закона за публичните финанси /ЗПФ/; Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. /ЗДБРБ/ ;   Закона за местните данъци и такси /МДТ/, Закона за общинския дълг /ЗОД/, както и дадените Указания на  Министерството на финансите за  съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2021 г.
         В така представената рамка на бюджета не са включени неразплатените разходи, които ще останат към 31.12.2020 г., резерв за непредвидени разходи, свързани с реализирането на действащите проекти към 31.12.2020г ., преходния остатък от бюджет 2020, с изключение на средствата от преходен остатък за капиталовия разходи  на общината за 2020 година в размер на 3 560 550 лева.
         Приходната страна е разработена предвид завишението на някои данъци  и такси и цени на услугите, които общински съвет прие през 2020г.
         Поради ограничителните мерки на Закона за общинската собственост в прихода са разчетени постъпления от продажба на земя в размер на 22 000 лева.
         Настъпилите промени в областта на таксите за ползване на детска градина също са отразени в този показател.
         Както в прихода, така и в разхода на предсавения проект за бюджет за 2021 г. са отбелязани нови дейности.  „Асистенстка подкрепа” –  свързана с предоставяне на социална услуга и дейност „Пречистване на отпадъчните води от населените места”, свързана с реализацията на Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан.
         Успоредно с финансирането на дейности са разчетени средства за погасителни вноски по дължими заеми към 31.12.2020г., както и погосителни вноски за лихви на същите.
         Обхвата на приходите включва приходи от възможните източници – централен бюджет; собствени приходи от местни данъци и такси; приходи от делегираните дейности.
         Отразено е и отрицателното влияние върху приходната рамка на трансферите, които община следва да предостави за депониране на битовите отпадъци.
При разчитане на разходната рамка е спазено изискването за представяне на същата по  функции, дейности и параграфи съобразно единната бюджетна класификация за 2021 г.  
         В проектът за бюджет 2021  на общината е изведен като приоритет ремонта на уличната мрежа и подобряване на инфраструктурата на общината.
 
ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ 17 372 081 ЛВ.
 
Приходите са разчетени в размер на 17 372 081 лв., в т.ч.
 • Собствени приходи – 3 042 255 лв. от които 23 325 лв. в делегираните дейности и 3 020 930 – в дейностите общински характер.
 • Трансфери – 10 947 476 лв., от които 9 286 941 за делегираните дейности и 1 660 535 лв. за дейностите общински характер.
 • Тук са разчетени изравнителната субсидия – 1 660 535 лв.; средства от целевата субсидия за капиталовите разходи 2021 г. – 580 100 лв. и трансфера за депониране на отпадъците към община Русе  -398 065 лв.
 • Финансови операции – по този показател  в размер на 3 380 350 лв. са разчетени средства за погасителни вноски на заеми на общината към ЦКБ и към фонд ФЛАГ ЕАД и преходен остатък от капиталовия списък на общината за капиталови разходи за 2020 година в размер на 3 560 550 лева.
Не е разчетен преходния остатък от 2020 г. за делегираните дейности.
          
ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ – 17 372 081 ЛВ.
При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2021 година са спазени изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение №790 от 30.10.2020г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021г. и БЮ № 4 от 01.09.2020г. на МФ.
След приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г., първостепенният разпоредител с бюджет разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти. При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са спазeни утвърдените стойностни показатели съгласно чл.51 от Закона за държавния бюджет за 2021г.. В общинска администрация са взети предвид броя на населението по постоянен адрес и броя на кметовете и кметски наместници на населени места.
         Бюджетът на общината в частта на разходите е представен по функции, дейности  и параграфи съобразно изискванията и действащата нормативна база. Осигурен е в размер, съобразен с прогнозните приходи, което предопределя и неговия дефицит. Приоритетно са разчетени средства за заплати на служителите във всички сфери, съобразени с новата МРЗ и в ограничен размер за издръжка на дейностите, които възнамерява да извършва общината през 2021 г.
Разходите са разчетени в две направления – за делегираните от държавата дейности, в т.ч. и дофинансиране на същите и за дейностите общински характер. От друга страна са  разчетени така, че да обезпечат заетия персонал, включително и ангажиментите за удръжки, свързани с това; да осигурят определен стандарт за издръжка на дейностите и мероприятията; да реализират  капиталовата политика  на общината.
Разходите в делегираните от държавата дейности са разпределени по функции и  дейности в зависимост от определените от държавата стандарти, а в дейностите общински характер на база прогнозия разчет на собствените приходи.
 
ФУНКЦИЯ „ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 
         Средствата разчетени за тази функция възлизат на   2 502 364 лв.
         В тази функция са разчетени средства за дейност „Общинска администрация и дейност „Общински съвети. Чрез постъпления от обща допълваща субсидия са осигурени средства за заплати, осигуровки, обезщетения, облекло и други разходи на персонала, с характер на възнаграждение. От целевата субсидия за капиталови разходи, определена за община Тутракан за 2021 г., както и от преходния остатък са осигурени средства за капиталови разходи по функцията.
 • Дейност 122 Общинска администрация - 2 170 585 лв. в т.ч.:
Държавни дейности – 1 157 800 лева за заплати, възнаграждения и удръжки свързани с това на заетите в тази дейност
Местни дейности – 686 190 лв.(в т.ч. средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г.- 27 000 лв. и от преходния остатък за 2020г. в размер на 56 190 лв.)
Дофинансиране  –  326 595 лева
Чрез средствата по ЕРС и дофинасирането са разчетени финанси за обезпечаване на човешкия ресурс в тази дейност в едно с допустим ръст до 7 %, предвид промянната на МРЗ от януари 2021 г.  Разчетени са средства за обезщетения при пенсиониране на служители, както и  за изплащане на неизползван платен годишен отпуск, СБКО и работно облекло. Издръжкатта на дейността е обезпечена с постъпления от собствени приходи.  Не е отразено влиянието на неразплатените разходи към края на 2020 г.
         В тази  функция са разчетени разходи за:
 • Дейност 123 „Общински съвети
Местни дейности – 331 779 лева .
От постъпления собствени приходи и средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. е определен общ бюджет в размер на 331 779 лв. , чрез който се осигуряват заплатите на председателя на общински съвет, на общинските съветници, свързаните с това разходи за осигоровки, минимални разходи за издръжка и за ремонт на сградата на Общинския съвет по проект „Красива България” в размер на 115 344 лв. 
 
ФУНКЦИЯ „ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ – 1 493 782 ЛВ.
         Функцията обединява дейностите:
 • Дейност 239„Други дейности по вътрешната сигурност - В рамките на определените средства по стандарта -  69 360 лв се разчетоха средства за хонорари и удръжки на членовете на местаната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; разходи за организиране на приемни помещения  на раойнните полицейски инспектори и детска педагогическа стая, както средства за издръжка на същите. в т.ч.
- За местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по ЕРС за 2021 г. - 49 910 лв.
- За детска педагогическа стая по ЕРС за 2021 г.-8 725 лв.
- За раойнни полицейски инспектори по ЕРС за 2021 г.- 10 725 лв.
 • Дейност 283„Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии.
От преходния остатък за капиталови разходи в размер на 1 257 729 лв. се разчетоха средства за:
 • Укрепване на секции „Д” и „Е” на жилищен блок „Възход 1”, ул. „Сакар планина” № 12 (ПМС№ 352/10.12.2020г.);
 • Авариен ремонт на главен колектор II - участък от ул. „Сакар планина” до ул. „Димитър Благоев” (ПМС№ 352/10.12.2020г.)
 • Дейност 282„Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощнасти  - разчита средства за възнаграждения на денонощните оперативни дежурни в общината, както и средства за условия на работа и нормално протичане на дейноста им. Чрез дофинансиране се разчитат средства на персонал на общинска издръка – пукт за управление;
         Държавни дийности - 114 580 лв.
         Дофинансиране -  24 305 лв.
 • Дейност 285„ Доброволни формирования при бедствия“  – това е дейност от 2020 г. за която са осигурени средства чрез ЕРС в размер на 6 039 лв. и се базира на регистрирани доброволци за осъществяване на превантивна дейност във връзка с предотвратяване на бедствия и аварии и е предназначен за застраховка и обучение на формированията на доброволците. В тази дейност има разчетени средства по капиталовия списък на общината в размер на 21 776 лв. за съфинансиране  на проект  „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот - по Интеррег V-А Румъния – България”.
 
ФУНКЦИЯ „ ОБРАЗОВАНИЕ „  6 547 974 ЛВ.
         Функцията обединява дейностите в детските градини, училища, общински център, многофункционален център за младежта, дейността по ресурсно подпомагане на деца и ученици, дейността по осъществяване на безплатен превоз на ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО.
         Държавна дейност  –  6 025 309 лв;
         Местна дейност – 383 015 лв. (в т.ч. средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г.- 32 000 лв.)
         Дофинансиране –139 650 лв.(в т.ч. средства  от преходния остатък на капиталовия списък за 2020г. в размер на 80 000 лв.)
Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:
• Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от издръжката на децата в подготвителните групи. 

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните училища.
• Целеви средства за стипендии, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за  ученици от І до VII клас, добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас,  добавка за подобряване на материалната база на училищата, добавка за занимания по интереси, добавка за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап, добавка за ресурсно подпомагане, добавка за подпомагане заплащането на такси по чл.283, ал.9 от ЗПУО и добавка за поддръжка на автобуси, предоставени на училища и градини.
В тази функция са разчетени и средства за изпълнение на капиталовата политика на общината- ремонт на покрива на СУ ”Йордан Йовков” заложени в капиталовия списък за 2021 г., ремонта на покрива на ДГ”Полет”, ремонт на филиал на ДГ „Патиланчо", филиал с. Търновци,  доставка и монтаж на оборудване за зала за сензорно-интергративна терапия в ДГ  „Полет"  и климатици за детските градини. Общинското финансиране в функция „Образование” е насочено за издръжка на детските градини.  Не са разчетени неразплатените разходи от 2020 г. във връзка с доставка на гориво за отопление.
         В разчета на средствата от тази функция са заделени средства за заплати, осигуровки, плащания по извънтрудови правоотношения  и част от необходимата издръжка на дейностите в ОЦИД и многофункционален център за младежки дейности.
         Планираните разходи по бюджет 2021 във функция”Образование” по дейности са разпределени както следва:
 • Дейност 311 „Детски градини”:
Държавни дейности – 1 553 663 лева
Местни дейности –        272 000 лева
 • Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”:
Държавни дейности – 3 567 752 лева
Дофинансиране  –          139 650 лева
 • Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”:
Държавни дейности – 716 715 лева
 • Дейност 338 „Ресурсно подпомагане”:
Държавни дейности – 163 179 лева
 • Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие”- ОЦИД:
Местни дейности – 82 370 лева
 • Дейност 369 „Други дейности за младежта”:
Местни дейности – 28 645 лева
 • Дейност 389 „Други дейности по образованието”:
Държавни дейности – 24 000 лева. Тези средства са допълващ стандарт за поддръжка на автобуси.
 
ФУНКЦИЯ „ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ „ - 312 393 ЛВ.
Единният стандарт за финансиране на дейностите „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” и „Здравен кабинет в детски градини и училища” в размер на 161 748 лева осигурява средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и здравните кабинети за медицинско обслужване на деца от детски градини и ученици в дневна форма на обучение от училищата в общината.
Държавни дейности – 161 748 лева
Местна дейност – 111 533 лева
Дофинансиране – 39 112 лева
         Планираните разходи по бюджет 2021 във функция ”Здравеопазване” по дейности са разпределени както следва:
 • Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение”:
Местни дейности –   111 533 лева разчет по плана  за подпомагане дейността на МБАЛ Тутракан,  в т.ч. 50 000 лв. за субсидия за осъществяване на болнична помощ и 61 533 лв.- средства от преходния остатък на капиталовия списък за 2020 г. за въвеждане на мерки за Енергийна ефективност на сградата на "МБАЛ - Тутракан" ЕООД гр. Тутракан (ПМС №102/2020г.)
 • Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”:
Държавни дейности –  38 056 лева
Дофинансиране  –        26 674 лева
Чрез дофинасирането се допълва недостига за възнаграждения за  медицинско обслужване в яслени групи и се осигурява издръжката на детска млечна кухня, заплащането на възнагражденията на персонала и заплащане на  осигуровки и социални разходи.
 • Дейност 432 „Здравен кабинет в детски градини и училища”:
Държавни дейности –  123 692 лева
Дофинансиране  –          12 438 лева
 
ФУНКЦИЯ „ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”- 1 156 774 ЛВ.
         Държавни дейности –  1 065 144 лв;
         Местни дейности  –       91 630 лв.
         Разчетите осигуряват заплати, осигуровки, идръжка на персонала в Дом за стари хора; Център за настаняване от семеен тип; Център за социална рехабилитация и интеграция; Център за обществена подкрепа; Пенсионерските клубове; издръжка на  програми за временна заетост.
         Планираните разходи по бюджет 2021 във функция ” Социално осигуряване, подпомагане и грижи” по дейности са разпределени както следва:
 • Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”:
Местни дейности  –          91 630 лева
 • Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа”:
Държавни  дейности  –     84 760 лева
 • Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип”:
Държавни  дейности  –    229 264 лева
 • Дейност 540 „Домове за стари хора”:
Държавни  дейности  –    415 600 лева
 • Дейност 562 „Личен асистент”:
Държавни  дейности  –    255 040 лева
 • Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция”:
Държавни  дейности  –      80 480 лева
 
ФУНКЦИЯ „ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”- 3 736 720 ЛВ.
Функцията обхваща широк спектър от дейности в комуналната сфера. Дейността е организирана чрез постъпления от собствени приходи и изравнителна субсидия. В разчета на разхода са включени средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г.- 384 076 лв. и от преходния остатък от капиталовия списък на общината за 2020г. в размер на 2 048 022 лв.
Средствата в тази функция обхваща следните местни дейности:
 •  Дейност 603 ,,Водоснабдяване и канализация, с планирани 12 200 лева. 
 •  Дейност 604 ,,Осветление на улици и площади, с планирани  60 000 лева. за  подмяна на осветителни тела за улично осветление, подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на уличното осветление.
 •  Дейност 606 ,, Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, с планирани  2 378 889 лева.
 •  Дейност 619 ,, Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие с планирани 102 809лв., за текущи и аварийни ремонти на общински имоти и капиталови разходи;
 •  Дейност 622 ,,Озеленяване” е свързана с озеленяването на паркове, градинки и междублокови пространства, където са планирани  44 000 лв.
 •  Дейност 623 ,,Чистота”, с планирани  715 612 лв. / в тази сума частично са включени таксите за приемане, сепариране и депониране на битовите отпадъци, както и отчисленията по чл.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците/.
 • Дейност 624 ,, Геозащита”с планирани 15 000 лева за геозащитни мероприятия, включително проучвателни работи.
 • Дейност 626 ,, Пречистване на отпадъчните води от населените места”с планирани 82930 лева за заплати и осигуровки на персонала.
 • Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда” с планирани 325 280 лева. Разчетите осигуряват заплати, осигуровки на персонала и издръжка на ОП,, БКС – Тутракан. 
 
ФУНКЦИЯ „ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО” СЕ ПЛАНИРАТ СРЕДСТВА ЗА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ  В РАЗМЕР НА 939 461 ЛВ.
 • Дейност 714,,Спортни бази за спорт за всички–местна дейност, с планирани 48 400 лв. за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, издръжка на спортните зали и площадки, подпомагане текущата издръжка на спортните клубове  и спортни прояви в общината.
 • Дейност 738 ,,Читалища – делегирана от държавата дейност, с планирани 390 456 лв. за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 34  щатни бройки.
 • Дейност 739,, Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален харакер- държавна дейност, с планирани 341 810 лева за Исторически музей – Тутракан.
 • Дейност 740 ,, Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер- местна дейност, с планирани
39 970 лева за Къщи музей в „Рибарска махала” – Тутракан в т.ч. 2 000 лв. за климатици за къщи по ул. "Рибарска" от преходен остатък от капиталов списък за 2020 г.
 • Дейност 745 ,,Обредни домове и зали – местна дейност, с планирани 36 825 лева.
 • Дейност 759 ,,Други дейности по културата – местна дейност, с планирани 80 000лв. за културни мероприятия и тържества по Културен календар на община Тутракан за 2021 година
 
ФУНКЦИЯ „ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ” -  532 606 ЛВ. (в т.ч. 19 700 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. и 15 300 лв. преходен остатък от капиталов списък за 2020 г.);
Средствата са за поддържане на уличната маркировка; подмяна на пътни знаци, указателни табели и други свързани с поддръжката на транспортната дейност в общината; за снегопочистване и поддържане на уличната мрежа,средства за заплати на персонала по кметства.
Планираните разходи по бюджет 2021 във функция ” Икономически дейности и услуги” по дейности са разпределени както следва:
 • Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”:
Местни дейности –   170 070 лева
 • Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни”:
Местни дейности –     14 015 лева
 • Дейност 898 „ Други дейности по икономиката”:
Местни дейности –   348 521 лева за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на персонала по кметства.
 
ФУНКЦИЯ  „ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ” - 150 000 ЛВ.
         В тази функция са разчетени разходи за дължимите  лихви по заемите към ЦКБ и ФОНД ФЛАГ ЕАД за 2021 г.
 • Дейност 910 „Разходи за лихви”:
Местни дейности –     150 000 лева
 
ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА -  4 149 970 ЛВ.
         Инвестиционната политика на община Тутракан през 2021 година се финансира със средства:
 • от ЦБ за 2021 в размер на 580 100 лв.;
 • целеви средства за капиталови разходи от минали години в размер на
3 560 550 лв.( преходен остатък от капиталови разходи);
 • собствен ресурс в размер на 9 320 лв.
         В  Приложение № 3 е представен поименен списък на капиталовите разходи за 2021 година по обекти, функции и източници на финансиране.
Насоченост на общината към привличане на външно финансиране
И през 2021 г. общината ще продължи тенденцията за допълнително осигуряване на средства от външни източниции – Проект „Красива България”; ПУДООС; ФЛАГ ЕАД; Безлихвен заем от ЦБ; Българската банка за развитие; Други финансови инструменти; Средства от ЕС. По този начин е възможно реализиране на намеренията в областта на инвестиционната политика на общината.  Община Тутракан продължава успешното усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.
 
Настоящият проект за бюджет на община Тутракан за 2021 година е представен пред Вас за публично обсъждане до 31.12.2020г.
Бюджет 2021 на общината е отворен финансов инструмент, който може да се актуализира в рамката на законовите норми.  
 
                                              
                                                        
          д-р Димитър Стефанов 
         Кмет на Община Тутракан