О Б Я В Л Е Н И Е    № 34 /16.12.2020год.

18/12/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
   34 /16.12.2020год.
 
 
 
           Община Тутракан  на основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект:
Подробен устройствен план ( ПУП) - изменение на ПУР (План за  регулация само на улици и на поземлени имоти за обекти публична общинска собственост) за с.Пожарево, Община Тутракан.
 
            На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общината.
                   
 
 
                                   
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-1072 от 14.12.2020г.