О Б Я В Л Е Н И Е № 33/16.12. 2020год.

18/12/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
33/16.12. 2020год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че със Заповед № РД-04-1073/15.12.2020г. на Кмета на Община Тутракан  e дадено разрешение да се възложи изработване на проект: „Подробен устройствен план /ПУП/ - създаване на План за регулация /ПР/ в обхват на собственият му имот - имот с идентификатор 73496.501.2254 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София  и от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан - имот № 501.2254 в кв. 87.
            Възложители на проекта са собствениците на имота П.И.Р.
 
            Заповедта  не подлежи на оспорване, съгласно изискванията на чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-1072 от 14.12.2020г.