О Б Я В Л Е Н И Е  № 32/15. 12. 2020 год.

15/12/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 32/15. 12. 2020 год.
 
 
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение №225 по Протокол №18 от 26.11. 2020 год. ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ  да се възложи изработване  проект: ”Подробен устройствен план (ПУП) – създаване на План за застрояване (ПЗ) в обхват на поземлен имот с идентификатор №73496.11.122  от Кадастрална карта и кадастрален регистър (КККР) на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД—18-06/ 04. 02.2008г. на ИД на АГКК гр. София 
 Възложител на проекта е собственика на имота - М.П.М.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
- зам. кмет на Община Тутракан, заместваща Кмета на Община Тутракан,
съгласно негова Заповед №РД-04-1072 от 14.12.2020г.