О Б Я В Л Е Н И Е  № 31/30. 11. 2020год.

15/12/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 31/30. 11. 2020год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Кмета на Община Тутракан със Заповед № РД-04-1023/25.11.2020г.  ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на К.Д.К. и М.Д.К. да възложат изработване на:                         
Подробен устройствен план /ПУП/ – създаване на План за застрояване /ПЗ/ в обхват на собственият им поземлен  имот с идентификатор 58253.54.43, попадащ  в територия с трайното предназначение: “ Земеделска“ и с Начин на трайно ползване: “ За стопански двор“  в Местност: “До селото“ по Кадастрална карта и кадастрален регистър - КККР на с. Преслав-ци, одобрени със Заповед № РД – 18 – 615/ 28. 02. 2018г. изпълнителен директор на АГКК гр. София.
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
   Кмет на Община Тутракан