О Б Я В Л Е Н И Е  №30/ 23.11. 2020 год.

25/11/2020
О Б Я В Л Е Н И Е
 №30/ 23.11. 2020 год.
 
 
 
             Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 214 по Протокол № 17 от 29.10. 2020 год., ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на В.В.А. да възложи изработване на:                         
1. „ Подробен устройствен план ( ПУП) - Парцеларен план (ПП)  на кабел НН и водопровод Ф110 към ПИ 73496.13.38, м-с”Колонисти” от КККР на гр.Тутракан”.
2. „Подробен устройствен план ( ПУП)–Парцеларен план (ПП) за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 73496.13.38, м-с ”Колонисти” от КККР на гр.Тутракан”.
 ( за елементите на техническата инфраструктура  извън границите на урбанизираната територия)
 
Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
                                 
         
 
                                 
 Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
 Кмет на Община Тутракан  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД